Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van 4×4 Travel & Outdoor

Artikel 1: Algemene- en inleidende bepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

4×4 Travel & Outdoor: 4×4 Travel & Outdoor te Eersel

Deelnemer: diegene die deelneemt aan een activiteit die door 4×4 Travel & Outdoor worden georganiseerd en gecoördineerd.

Activiteit overeenkomst: overeenkomst waarbij:
4×4 Travel & Outdoor, door het zelf coördineren van de arrangementen, het regelen van eventuele overnachtingen en het opstellen van de activiteiten, de Deelnemer in staat stelt deel te nemen aan de gekozen activiteit;
4×4 Travel & Outdoor ook het reizen in andere zin mogelijk maakt door het aanbieden van een georganiseerd arrangement voor zowel één dag als meerdere dagen. Voor een arrangement van meerdere dagen zal 4×4 Travel & Outdoor ook voor de overnachtingen zorgen.

Communicatiekosten: kosten die gemaakt worden door het gebruik maken van telefoon of post.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met zondag, met uitzondering van officieel erkende feestdagen.

Artikel 2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door 4×4 Travel & Outdoor georganiseerde en gecoördineerde activiteiten.

Artikel 3: Betaling van een activiteit

Bij het tot stand komen van een overeenkomst (of boeking via onze website) heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit drie betalingsvormen:

IDEAL: Als u voor deze betalingsvorm kiest dan dient u eerst de bestelling af te ronden in de webwinkel. Daarna wordt u doorverwezen naar uw eigen bank om de betaling van het gehele factuurbedrag te voldoen. Op het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen, is de boeking definitief. Voor de volledigheid ontvangt u van ons een digitale factuur op het door u bij de boeking opgegeven e-mailadres.

PayPal: Als u voor deze betalingsvorm kiest, komt u bij de volgende stap bij PayPal. Nadat u daar de vereiste gegevens hebt ingevoerd, en het gehele factuurbedrag ineens hebt voldaan, gaat u automatisch terug naar onze webwinkel om de bestelling af te ronden. Op het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen is de boeking definitief. Voor de volledigheid ontvangt u van ons een digitale factuur op het door u bij de boeking opgegeven e-mailadres.

Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer in verzuim. Hij/zij zal hierop door 4×4 Travel & Outdoor schriftelijk of via e-mail op worden gewezen en heeft dan alsnog de gelegenheid het alsnog verschuldigde bedrag binnen zeven dagen te voldoen. Indien betaling dan ook nog achterwege blijft, wordt geacht de overeenkomst te zijn geannuleerd op de dag van het eerste verzuim.
4×4 Travel & Outdoor behoudt zich het recht voor om in dit geval annuleringskosten in rekening te brengen. In dit geval worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Indien de overeenkomst (of boeking via onze website) binnen vier weken vóór de dag van vertrek tot stand komt, dient het gehele factuurbedrag terstond te worden voldaan. U ontvangt hiervoor een digitale factuur op het door u, bij het plaatsen van de boeking, opgegeven e-mailadres. Wij verzoeken u de factuur binnen zeven dagen na factuurdatum over te maken.

U ontvangt een bevestiging met de aanvullende informatie van 4×4 Travel & Outdoor op het moment dat het gehele factuurbedrag is voldaan.

Artikel 4: Tot stand komen en de inhoud van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het maken van een boeking op onze website door de Deelnemer en de daarop aansluitende bevestiging per e-mail van 4×4 Travel & Outdoor.
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Indien de in de aanbiedingen van 4×4 Travel & Outdoor gedane voorwaarden in strijd zijn met de Algemene- en reisvoorwaarden gelden de voor de Deelnemer meest gunstige bepalingen. Kennelijke fouten en vergissingen in de publicaties binden 4×4 Travel & Outdoor niet.
De duur van een arrangement wordt altijd in de publicaties van 4×4 Travel & Outdoor vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst worden altijd berekend als hele dagen, ongeacht het moment van vertrek c.q. aankomst. De tijden van aankomst en vertrek die bij het aangaan van de overeenkomst zullen worden vermeld, zijn definitief.
4×4 Travel & Outdoor behoudt zich het recht voor om, door gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen, van deze tijden af te wijken.
4×4 Travel & Outdoor kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor foto’s en/of ander publicatiemateriaal dat niet onder verantwoordelijkheid van 4×4 Travel & Outdoor wordt uitgegeven.

Artikel 5: Prijzen

De gepubliceerde bedragen per activiteit gelden per voertuig en zijn inclusief BTW, tenzij anders staat aangegeven. Hierin zijn alle diensten en voorzieningen begrepen zoals in de publicatie staat vermeld.

De gepubliceerde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals die ten tijde van het in druk geven van de publicatie bij 4×4 Travel & Outdoor bekend waren.
4×4 Travel & Outdoor behoudt zich het recht voor, in geval van extreme prijsstijgingen (bijv. verhoging van brandstofkosten, transportkosten, koersschommelingen) de bedragen dienovereenkomstig aan te passen.

De Deelnemer heeft het recht een verhoging van de tochtsom als bedoeld in artikel 5 af te wijzen. Hij/zij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken door binnen drie werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging, schriftelijk aan 4×4 Travel & Outdoor te laten weten hiermee niet akkoord te gaan. Indien de Deelnemer de tochtsomverhoging afwijst, heeft 4×4 Travel & Outdoor het recht de overeenkomst op te zeggen.
4×4 Travel & Outdoor moet, op straffe van verval, binnen zeven werkdagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling van de Deelnemer, van dit recht gebruik maken. Pas dan heeft de Deelnemer recht op kwijtschelding van of onmiddellijke restitutie van de reeds betaalde gelden.

Volgens artikel 7:512 van het Burgerlijk Wetboek dient een organisatie te zorgen voor maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de Deelnemer niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de kosten of, indien de activiteit reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
4×4 Travel & Outdoor geeft hier invulling aan door, indien van toepassing, alle geboekte arrangementen na betaling door de klant direct (en dus vóór vertrek) en volledig aan vervoerders, hotels en verdere bij de tocht benodigde partijen te betalen. Er kan dus geen sprake zijn van niet betaalde onderdelen op het moment dat de Deelnemer betaald heeft. Op verzoek leveren wij de Deelnemer een overzicht aan van de contactpersonen waarbij dit geverifieerd kan worden.

Artikel 6: Arrangement bescheiden

Indien van toepassing zullen de benodigde arrangementbescheiden uiterlijk één week vóór aanvang in het bezit van de Deelnemer worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

Artikel 7: Wijzigingen door de Deelnemer

Tot uiterlijk 28 dagen vóór aanvang kan de Deelnemer vragen om overboeking naar een ander arrangement.
4×4 Travel & Outdoor zal zoveel mogelijk proberen aan deze wens gevolg te geven. In voorkomend geval zal de Deelnemer de (gewijzigde) kosten moeten voldoen, onder aftrek van de vooruitbetaling.
4×4 Travel & Outdoor behoudt zich het recht voor om een bedrag van € 25,00 extra in rekening te brengen in verband met te maken administratiekosten.

Artikel 8: Plaatsvervanging wegens verhindering

Indien een Deelnemer verhinderd is aan het arrangement deel te nemen mag hij/zij een ander voordragen om zijn/haar plek in te nemen. Deze plaatsvervang(st)er moet echter wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • hij/zij moet voldoen aan alle gestelde voorwaarden voor Deelnemers
  • het verzoek moet uiterlijk veertien dagen vóór vertrek worden ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

Artikel 9: Algemene informatie

Bestuurder van het voertuig welke deelneemt aan het arrangement dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

Bestuurder en overige Deelnemers dienen bij vertrek en gedurende het arrangement tenminste in het bezit te zijn van een geldig paspoort of, waar toegestaan, een identiteitskaart of rijbewijs en, voor zover zulks vereist, tevens de nodige bewijzen van inentingen en vaccinaties.

Indien het bij het arrangement toegestaan is uw huisdier(en) mee te nemen, dan dient u ook hiervoor in het bezit te zijn van de nodige bewijzen van inentingen en vaccinaties welke gelden in het desbetreffende land.

Indien één van voornoemde documenten ontbreekt bij aanvang van het arrangement heeft
4×4 Travel & Outdoor het recht de Deelnemer van het arrangement uit te sluiten. In dat geval bestaat voor de Deelnemer geen recht op geheel of gedeeltelijke teruggave van de kosten. Alle hieraan verbonden gevolgen komen voor zijn/haar rekening.

Het is niet mogelijk om via 4×4 Travel & Outdoor een annuleringsverzekering af te sluiten.
Indien gewenst dient Deelnemer dit zelf te organiseren.

Artikel 10: Annulering door Deelnemer

Indien een Deelnemer een arrangement wil annuleren zijn voor iedere Deelnemer, naast eventuele reserveringskosten, de volgende bedragen verschuldigd:

  • bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van vertrek: 25% van de kosten
  • bij annulering 42-21 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de kosten
  • bij annulering 21-7 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de kosten
  • bij annulering vanaf 7 dagen vóór de dag van vertrek: 100% van de kosten

Artikel 11: Annulering door 4×4 Travel & Outdoor

4×4 Travel & Outdoor behoudt zich het recht onder gewichtige omstandigheden wijzigingen toe te passen in het door u gekozen arrangement. Een arrangement heeft geen gesteld minimaal aantal boekingen en zal dus te allen tijden doorgang vinden.

Indien het arrangement door 4×4 Travel & Outdoor wordt geannuleerd door bovenstaande redenen, ontvangt de Deelnemer het reeds betaalde bedrag retour.
4×4 Travel & Outdoor is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten van Deelnemer.

4×4 Travel & Outdoor kan van dit recht gebruik maken tot uiterlijk veertien dagen vóór aanvang van het arrangement, en zal dit schriftelijk aan de Deelnemer melden. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op schadeloosstelling.

Artikel 12: Wijzigingen arrangement

4×4 Travel & Outdoor behoudt zich het recht onder gewichtige omstandigheden ten tijde van het door u gekozen arrangement af te wijken van het arrangement. Denk hierbij aan calamiteiten welke buiten de invloed liggen van 4×4 Travel & Outdoor.
Deelnemer heeft in dat geval geen recht op schadeloosstelling.

Artikel 13: Aansprakelijkheid 4×4 Travel & Outdoor

Arrangementen welke gecoördineerd worden door 4×4 Travel & Outdoor vinden plaatsen op openbare wegen. Deelnemer dient zich hiervan bewust te zijn en zich aan de geldende verkeersregels te houden.
4×4 Travel & Outdoor is niet aansprakelijk voor gedragingen van Deelnemers of schade aan goederen of personen tijdens de uitvoering van activiteiten voor derden of tijdens arrangementen die in eigen beheer gegeven worden.

Artikel 14: Verkeersongeval

Noch 4×4 Travel & Outdoor noch de coördinator kan aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan of de gevolgen van een verkeersongeval. De verantwoording om een arrangement, of een gedeelte ervan, te rijden ligt geheel bij de Deelnemer.

Artikel 15: Voertuig en de Deelnemer

4×4 Travel & Outdoor heeft het recht die Deelnemers te weigeren dan wel aan hen verdere deelname te ontzeggen, die door hun (rij)gedrag zichzelf en/of anderen in gevaar dreigen te brengen dan wel over een voertuig beschikken die niet voldoet aan de eisen van de verkeersveiligheid, dan wel waarvan het uitlaatgeluid storend is voor de omgeving en/of andere Deelnemers.

Tevens dient het voertuig waarmee de Deelnemer deelneemt aan het arrangement APK gekeurd te zijn en minimaal WA verzekerd. In geval van uitsluiting als hierboven vermeld, bestaat er voor 4×4 Travel & Outdoor niet de verplichting de reissom geheel of gedeeltelijk te restitueren.

Artikel 16: Groene code

4×4 Travel & Outdoor heeft het recht die Deelnemers te weigeren dan wel aan hen verdere deelname te ontzeggen, die door zich niet houden aan de Groene code die te vinden is op de website van 4×4 Travel & Outdoor.
In geval van uitsluiting als hierboven vermeld, bestaat er voor 4×4 Travel & Outdoor niet de verplichting de reissom geheel of gedeeltelijk te restitueren.

Artikel 17: Acceptatie

4×4 Travel & Outdoor gaat ervan uit dat de Deelnemer door het maken van een boeking via de website te kennen geeft dat hij/zij zich voldoende op de hoogte heeft gesteld van de aard en het karakter van het betreffende arrangement, zoals omschreven in de publicaties.
4×4 Travel & Outdoor gaat ervan uit dat de Deelnemer over voldoende ervaring en kennis beschikt om aan het arrangement deel te nemen. Tenslotte geeft Deelnemer, door het maken van een boeking via de website, te kennen op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden van 4×4 Travel & Outdoor en deze te accepteren.